Home

SRI MEDHA EDUCATIONAL TRUST is established with a motive of providing quality training to the young achievers throughproven scientific methods of teaching.

It is crystal clear through the statistics and results that we people fromKarnataka should pick the momentum to prove ourselves in National level competitive examinations.

Sri Medha has an edgein it’s intelligent integrated education, proven system, high standard of learning and fully planned curriculum for it’sstudents promising to provide individual guidance.

In Sri Medha learning is simplified with well planned curriculum and proven teaching-Learning system. The micro teaching schedule designed will automatically monitor the on-going process andputs check on the show learners to boost them to perform better.

Further the system helps to identify the best lot of the students to provide additional inputs to excel further.

ÇõÓ ÀÙÔÓ·°Ñ·Ð ‘с¦ÐÔþ‘ÐõÀÐÔ ‹¹ÐÔ?

ÇõÓ ÀÙÔÓ·°Ñ ÆÙÚ‘Ðù±Ò‘Ð ©õÊýå †–Ñ–ÐÄÙÓ ¤ÐÔ¡ÔÀѳР„—¤ÐÔÀÐ ÀÙÚ¢Ñ云Р¾°ÙÖÓ·°Ð¹Ñ »Ð·Ðí´–ÐÎÐ ÀÐÔÖÑР¦ÐÔÔÀÐ ÊÑ·°Ð‘Ч–Ù –ÐÔ±ÀÐÔ©å·Ð ³Ð¤Ð¾ÙÓ´ ·Ð—ÊÐÔÀÐ »ÙõӤвف¦Ùց¸–Ù ÊÑë¼³ÐÀÑ—·Ù.

‘йÑþ©‘зÐÀФѷР¹ÑÀÐÕ ¤ÑÉåӁ¦ÐÔ ÀÐÔ©å·Ð ÊÐï·°Ñþ³Ðó‘Ð »Ð§Ó‘Ùù–ÐÎÐÅö ›Ù¹Ñî— ÀЦѮнÄÙöÀÐÕ Š½Ô·Ð¹ÐÔî ÊÑ¿Ó³ÐÔ »Ð¯ÊÐÅ‘ÙÜ ›ÐÎÐÔÀÐρ¦ÐÔ¹ÐÔî „¦ÙÔÜ ÀЦѯ‘ÙÖÎÐü¾Ùӑف·ÐÔ Êс•ô‘Ð ƒÆЖÐÎÐÔ ÌÑ–ÐÖ »°ÐųсÆЖÐÎÐ ÊÐ𣏕зÐÈÙå ÊÐïÈÐåÀÑ—·Ù.

ÇõÓ ÀÙÔÓ·°Ñ ÊЁÊÙ끦ÐÔÔ ³Ð¹Ðî ¢Ñ²ÙóÂԁ·Ð ÊÐÀÐÔ¹Ð÷¦ÐÔ Ç‘Ðù± ÊѿӳѷРÀÐôÀÐÊÙë, ‡¹Ðî³Ð ÀÐÔ©å·Ð ‘ÐÅ‘Ù ÀÐÔ³ÐÔê ÊЁ»ÐÖ±þÀÑ·Ð ¦ÙÖÓ£³Ð »Ð¬Ðô‘ÐõÀÐÔÀйÐÔî ÌÙց¸·ÐÔì, Á·°Ñô¶þ–ÐÏ–Ù ÀÙځ¦ÐÔ’ê‘Ð ÀЦіÐþ·ÐÆÐþ¹Ð ºÓ®ÐÃÔ ‘Ё‘б½·ÐíÀÑ—·Ù. 

Á·°Ñô¶þ–ÐÏ–ÙÖÓÊÐܤРÊÐÖ‘Ðùÿó¾°ÙÖÓ·°Ð¹Ù¦ÐÔ ³Ð»ÐÇÓÃÔ »Ð©å ³Ð¤Ð–д¦ÐÔÅö ¹Ð®Ù¦ÐÔÔÀÐ »Ðõ’õӁ¦ÐÔ ÀÙÔÓÄÙ ‡ÊÐÔêÀѧ ÀЦѮÐÃÔ ÊÐÌс¦ÐÔ‘Ð „—·Ù. ÀÐԁ·Ð‘Ðőف¦ÐÔ Á·Ñô¶þ–ÐÎÐÔ ‡³ÐêÀÐÔ §Ó´¦ÐÔÅö ‘с¦ÐÔþºÀÐþÍÊÐÃÔ »ÐÔÉ偦ÐÔ¹ÐÔî ºÓ®ÐÔ³Ðê·Ù.

† ÀðôÀÐÊÙë Á·Ñô¶þ–ÐÎÐÅö ƒ®Ð—¤ÐÔÀÐ ÊÐÔ»ÐêÆÐ’ê ÊÑÀÐÔµÐôþ–ÐÎйÐÔî –ÐÔ¤ÐÔ´Ë ÌÙÖ¤ÐÊÙÎف¦ÐÔÃÔ ÊÐÌс¦ÐÔ‘ÐÀÑ–ÐÔÀÐշФÙց¸–Ù »Ð֤БР¢ÑÀБЖÐÎйÐÔî ·Ð—ËÃÔ „Á¾°ÑþÀЖÙÖÓÏÊнÌÐÔ·ÐÔ. ¹ÑÀÐÕ ºÀÐÔó¹ÐÔî ÌÑ–ÐÖ ºÀÐÔó ¦ÐÔÆÐË÷¹Ð ƒÀÐÆÐô‘гٖÐÎйÐÔî ƒ§´¤ÐÔÀÙÀÐÕ.

¹ÐÀÐÔó ÊÐÔÇ’ù³Ð Ç‘Ðù‘Ð ÀÐ؁·ÐÀÐÕ ºÀÐÔó¹ÐÔî ÌÑ–ÐÖ ºÀÐÔó ¾°ÐÁÈÐôÀйÐÔî ¤ÐÖ¼ÊÐÃÔ ªÙց‘Ð‘Ð«å º´·Ù.

Leave a Reply